search
אחריות חברתית>

דו"ח תאגידי-סביבתי

חברת כרמל אולפינים בע"מ גאה להציג כאן את הדו"ח התאגידי-סביבתי שלה לשנים 2007 – מחצית ראשונה 2009 ומביעה בדרך זו את מחויבותה לפעול עפ"י העקרונות הבינלאומיים בתחום הקיימות והאחריות התאגידית לא רק מההיבטים העסקיים אלא גם בהיבט האתי והמוסרי.

הנהלת החברה מאמינה שקוד אתי בעסקים וכללי התנהגות ערכיים הם נדבך חשוב לחיזוק חוסנה של החברה וכי עליה לעשות כל מאמץ אפשרי להטמעתם בקרב עובדי החברה.

הדו"ח המוגש כאן מציג את גישת הניהול החברתית-תאגידית של כרמל אוליפנים בע"מ וכולל את שלושת ההיבטים – ההיבט הכלכלי, ההיבט הסביבתי וההיבט החברתי. שלושתם יחדו יוצרים עם סיום העשור הראשון של המאה ה – 21 מערכת הוליסטית לניהול.

המסמך מציג באופן ברור את שאיפתה של החברה ליישם את תוכניותיה האסטרטגיות, לשאוף למצוינות ארגונית בכל תהליכיה תוך שקיפות מלאה לציבור.

הנהלת החברה אימצה את עיקרון השקיפות ומציגה בדו"ח זה את שלושת ההיבטים של האחריות התאגידית תוך קשירת שלושת מרכיביו יחדיו – המעגל הכלכלי, המעגל החברתי והמעגל הסביבתי מה שנקרא -  Triple Bottom Line.

החברה, לצד היותה עמוד התווך החשוב ביותר כספקית חומרי הגלם של התעשייה הפלסטית בישראל, רואה במחויבותה לקהילה ופעילותה בתחום ההגנה על הסביבה בסיס חשוב לשגשוגה ולהצלחתה העסקית. הקפדה על נושאי בטיחות וגהות תעסוקתית, הענקת תנאי עבודה נאותים לעובדיה ולעובדי הקבלן העובדים בתחומה ועבורה, שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר הזמינות לשמירה על הסביבה (Best Available Technologies – BAT)  הם מרכיבים בעלי חשיבות עליונה בפעילותה השוטפת.

החברה מאמינה שהתנהלות עפ"י קוד אתי ברור הכולל הקפדה על הוראות הבטיחות בעבודה, תשומת לב לעמידה בדרישות החוק והתקנות ונאמנות לחברה הם הבסיס להתנהלות בחברה.

בנוסף, גורסת הנהלת החברה שערכי התנהגות של כבוד לזולת, מקצועיות בכל תהליכי העבודה, מצוינות וחדשנות, התכווננות ללקוח ולתוצאות פעילותנו ובעיקר הגינות ושקיפות - מוסיפים לחוסנה של חברה כחברה עסקית מצד אחד ולחוסנה של הקהילה הסובבת אותנו מהצד השני.

דו"ח זה הבנוי על פי עקרונות הארגון הבינלאומי GRI (Global Reporting Initiative) מבטא בצורה מקיפה את מחויבותה של כרמל אולפינים בע"מ כלפי כל מחזיקי העניין שלה – העובדים, הלקוחות, רשויות החוק, הספקים, הבעלים ובעיקר כלפי הקהילה שאנו חלק ממנה ושבתוכה אנו פועלים.

בכוונתנו להמשיך ולפרסם דו"ח זה מדי שנתיים ולהציג לציבור בישראל ובעולם את מחויבותה של כרמל אולפינים בע"מ לחברה הסובבת אותנו במעגלים הקרובים והרחוקים.

 

בניית אתריםבניית אתרים
 
 All rights reserved © 2018 Carmel Olefins Ltd.