search
אחריות חברתית>

הקוד האתי וערכי היסוד

הקוד האתי וערכי היסוד של כרמל אולפינים

קוד הציות לבטיחות לחוקים ולתקנות ולחברה

 

בטיחות: מתוך הכרה בערכם של חיי אדם, ינחה ערך הבטיחות את החברה ועובדיה בכל פעולותיהם.

נאמנות לחוק: פעילות על פי חוק היא חובה בסיסית של החברה ועובדיה. סעיף זה בא להוסיף על האמור בכל דין.

נאמנות לחברה: נאמנות לחברה משמעה פעילות תוך מחשבה מתמדת על טובת החברה, שמירה על סודיות, וכיבוד הנהלים וההיררכיה של החברה.

 

ערכי היסוד של כרמל אולפינים

 

בפעילותם העסקית, וכן בהתנהלותם הפנימית והחיצונית, יקפידו עובדי החברה ומנהליה על ערכי היסוד שיפורטו להלן. ערכים אלה תומכים בחזון החברה ובפעילותה הסדירה, והליכה לאורם תכוון את עובדי החברה לפעילות כחברה אחת ולקיומה של סביבת תומכת ויצירתית.

כבוד לזולת: כבוד לזולת משמעו פעילות תוך זיהוי של צורכי הזולת ורצונותיו והתחשבות  בהם. במסגרת תהליך קבלת ההחלטות שלנו נשאף לקדם התועלת שלנו עם התועלת של הזולת.  

כבוד לזולת מבוסס על יצירת אופני פעילות יעילים וארוכי-טווח בתוך החברה ומחוצה לה, המושתתים על אמון ותועלת הדדית. אופני פעילות פנים-ארגוניים משמעם שיתוף פעולה לאורך החברה ולרוחבה, התייעצות בעובדים הרלוונטיים בתהליכי קבלת החלטות, והבנה של צורכיהם מתוך ראייה משותפת. אופני פעילות חוץ-ארגוניים משמע קיום דיאלוג עם מחזיקי עניין, התחשבות בצרכיהם וקבלת החלטות משותפות תוך שמירה על אינטרס החברה.

 

מקצועיות: מקצועיות משמעה פעילות המבוססת על ידיעה והבנה של התחום הרלוונטי, והיא מושגת באמצעות למידה ושיפור מתמידים בביצועים וביכולת.

ערך המקצועיות יבוא לידי ביטוי במחויבות לפעול במיומנות גבוהה ועל פי אמות מידה מוגדרות מראש, הכוללות תכנון מושכל ומדוקדק, ביצוע מוקפד ומדויק והפקת לקחים.

 

מצוינות וחדשנות:  מצוינות משמעה חתירה בלתי פוסקת למימוש הפוטנציאל האישי והארגוני, תוך הצבה מתמדת של  יעדים לחברה בכלל ולכל אחד מהעובדים בה בפרט. פעילות על בסיס מצוינות יוצרת חדשנות הן בתוצאות הפעילות והן באופן השגתן.  

השאיפה למצוינות מדגישה היבטים של יצירתיות, חדשנות ותהליכי למידה שהם חלק מהפעילות השוטפת.

 

התכווננות ללקוח ולתוצאות: התכווננות ללקוח ולתוצאות משמעה נטילת אחריות לשיפור מצבו של הלקוח ולתוצאות פעילותנו.  אחריות זו חלה ברמת הפרטים וברמת החברה, על כל הרבדים והדרגים שבה.  

ככלל החברה ועובדיה לוקחים אחריות על פעולותיהם ובוחנים את תרומתם לרווחה של  הלקוחות, הסביבה, הקהילה, העובדים ושאר מחזיקי עניין.

 

הגינות ושקיפות: הגינות פירושה פעילות על בסיס אמות מידה ועקרונות מוגדרים, מקובלים ומוסכמים, על אף שעקרונות אלו עשויים להשתנות עם הזמן. 

הגינות כרוכה בשקיפות, באמות המידה ובתהליכי העבודה. שקיפות תקדם פעילות הוגנת הן כמערכת בקרה והן בהעצמת המוניטין.

נשאף לפעול בהגינות,בשקיפות ובצדק בכל התהליכים וההחלטות בחברה, להשרות תחושה זו בקרב כלל מחזיקי העניין, ולפעול תוך הלימה בין ערכינו לפעולותינו.

בניית אתריםבניית אתרים
 
 All rights reserved © 2018 Carmel Olefins Ltd.