search
בג"ס ואיכות>

מדיניות איכות משולבת

ינואר 2016

מדיניות איכות משולבת

בטיחות וגהות,  הגנת הסביבה, איכות, אנרגיה ואבטחת מידע ואחריות תאגידית

קבוצת בזן, היא חברה מהמובילות במשק הישראלי, המייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נפט, פולימרים, מוצרים ארומטיים, שמנים, שעוות ומוצרים אחרים, המשמשים כחומרי גלם לתעשייה, לתחבורה ולמשק האנרגיה.

מדיניות איכות משולבת זו קובעת את כללי היסוד שהונהגו בקבוצה במטרה לעמוד באופן מלא בדרישות החוקיות, להשביע את רצונם של הלקוחות ויתר בעלי העניין של הקבוצה, למזער את השפעותיה הסביבתיות של הקבוצה, לשמור על הבטיחות והבריאות התעסוקתית של עובדיה, הציבור הרחב וכל הבאים בשעריה, לפעול לאבטחת המידע ומערכות האבטחה הפיזית ולממש את אחריותה התאגידית. כל זאת בתהליכי שיפור מתמיד, תוך חסכון וניצול יעיל של משאבי אנרגיה העומדים לרשותה.

הנהלת הקבוצה רואה במשאב האנושי את הנכס החשוב ביותר העומד לרשותה והנדרש לביסוס חוסנה. לצורך זה מרכזת הקבוצה מאמץ מתמשך לשיפור כשירות עובדיה ויכולתם לעמוד באתגרים שנקבעים ע"י הנהלת הקבוצה מעת לעת.

קבוצת בזן רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות ומקפידה לעמוד בדרישות החוק, התקנים, התקנות ודרישות על פי כל דין והתנאים האחרים הנדרשים, וכחלק מתהליכי העבודה מפעילה תכניות אכיפה פנימית מתאימות.

קבוצת בזן מטפחת סביבת עבודה נאותה, שומרת  על כבוד האדם וזכויותיו ומקיימת דיאלוג כן ושקוף עם נציגויות העובדים, המושתת על ערכי כבוד והגינות הדדיים.

במסגרת היחסים עם לקוחותיה בארץ ובעולם מקפידה  הנהלת הקבוצה על אספקת מוצריה באיכות הנדרשת והמוסכמת עם הלקוחות ,משלבת  בפעילותה רמת שירות ותמיכה גבוהים, ועומדת  בכל התחייבויותיה המסחריות.

הנהלת הקבוצה מעודדת  תרבות של שירות ספק-לקוח פנימי, מטפחת שיתופי פעולה ומודעות לעזרה הדדית, שקיפות והפקת לקחים, פתיחות, וקבלת אחריות. 

קבוצת בזן רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה מתמשך עם כלל מחזיקי העניין שלה לרבות עם הקהילה הסובבת אותה ומחויבת לטפח מדיניות של מעורבות בקהילה והתנדבות פעילה של עובדים, מתוך אמונה שחיזוק הקשר והמעורבות בקהילה הוא ערך חשוב התורם לחוסנה ולעתידה.

הנהלת הקבוצה רואה בספקיה, בקבלנים ועובדיהם שותפים עסקיים ולכן מפתחת  ומטפחת את יחסיה איתם במטרה לשפר את יכולתם לעמוד בּדרישותיה.

הנהלת הקבוצה מעודדת את כל עובדיה לפעול על מנת להבטיח שיפור מתמיד ומתמשך לאורך זמן.

בקבוצת בזן מתבצעת הערכה מתמדת של משאבי אנרגיה, ניטור, מדידות וניתוח של מאפיינים מרכזיים של מערכת ניהול אנרגיה.

הנהלת הקבוצה קובעת מטרות ויעדים ועוקבת  באופן קבוע אחר השגתם, מבססת  את מדיניותה על תכניותיה האסטרטגיות ועקרונות הקוד האתי בעסקים כפי שאושרו ע"י ההנהלה והדירקטוריון.

מנכ"ל הקבוצה

אבנר מימון

 

בניית אתריםבניית אתרים
 
 All rights reserved © 2016 Carmel Olefins Ltd.